... Povinně zveřejňované údaje
/ Hodnocení České školní inspekce

Ve dnech 12. až 14. listopadu 2013 byla provedena na naší škole inspekce pracovníky České školní inspekce. Obsah celé inspekční zprávy je k nahlédnutí na sekretariátě školy a na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Přepis závěru inspekční zprávy:

Závěrečné hodnocení:

Vzdělávání je uskutečňováno ve shodě s podmínkami uvedenými v zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Oblast řízení školy je na požadované úrovni. Strategie dalšího rozvoje a plánování odpovídá reálným potřebám školy. Koncepční záměry školy jsou cíleně naplňovány. Materiální i personální podmínky pro vzdělávání v hudebním i výtvarném jsou na požadované úrovni. Materiální zabezpečení výuky umožňuje na všech pracovištích naplňování ŠVP i ostatních učebních dokumentů. Škola určovala priority podle svých rozpočtových možností. Finanční zdroje, které měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení školního vzdělávacího programu a ostatních učebních dokumentů. Škola dodržuje zásady a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělání. Dlouhodobě je kapacita školy naplňována na 89 %. Škola dosahuje požadovaných výstupů podle realizovaných vzdělávacích dokumentů a školního vzdělávacího programu pro stanovena studijní zaměření. V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla, průběžně sleduje a vyhodnocuje celkovou úspěšnost žáků. Ve sledovaném tříletém období škola dosáhla dobrých výsledků v okresních, krajských i národních kolech soutěží ZUŠ. Otevřenost školy a její partnerské aktivity jsou pro činnost školy přínosné a pozitivně ji ovlivňují. ZUŠ se pravidelně a aktivně zapojuje do kulturního života prostřednictvím koncertů a řady dalších kulturních akcí. Ve městě i širokém okolí působí jako významný nositel kultury.

Kontrolní zjištění:

Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, nebylo zjištěno porušení vybraných ustanovení školského zákona.


Program akcí - Aktuality - O škole - Obory - Naše cíle - Naše úspěchy - Fotogalerie - Povinné údaje - SRPŠ - Kontakt - Úvodní stránka